VOG aanvragen

noc-nsf
noc-nsf

Het aanvragen van Verklaring Omtrent Gedrag

De meest voorkomende risicogroep is de jeugd tot en met 18 jaar.

Daarom wordt van alle vrijwilligers binnen de vereniging met een bepaalde gezagsverhouding

tot de jeugd, een Verklaring Omtrent Gedrag verlangd (zgn. VOG).

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie waarin onderzocht is of de aanvrager

strafbare feiten heeft gepleegd die een risico kunnen vormen voor de functie waarvoor de

verklaring wordt aangevraagd.

BSC Knights vindt een VOG een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het

verleden van een (nieuwe) trainer, leider of andere vrijwilliger.

Bij voorkeur dient het complete traject van de VOG-aanvraag voor aanvang van het vrijwilligerswerk

plaats te vinden, uiterlijk binnen drie maanden.

Daarnaast zal BSC Knights een herhalingsfrequentie hanteren van 1x per vijf jaar voor alle vrijwilligers,

waarbij het register wordt beheerd door de secretaris.