Privacy verklaring

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected]

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Lidmaatschapsnummer
Uitvoering vande overeenkomst Indien u lid wordt / bent, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Secretariaat
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Lidmaatschapsnummer
Uitvoering van  de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna, vervolgens alleen in de financiële administratie voor 7jaar.
 • Ledenadministratie
 • Penningmeester
Teamsamenstelling
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 1 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Voorzitter TC (alle competitie spelende leden
 • Sportlink
 • Coaches / trainers (alleen gegevens van hun eigen team)
Versturen digitale berichten, waar onder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomstWij nemen geen commerciële boodschappen op in e-mails en nieuwsbrieven
Zolang als men aangemeld is. N.V.T.
Versturen berichten van derden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Toestemming Zolang men aangemeld is en toestemming niet is ingetrokken
 • Andere verenigingen
 • Uitnodigingen
 • Media
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies (zie voor meer info het sub-kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Websitebeheerder
 • Analytics tools
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. N.V.T.

Op het aanmeldformulier wordt de leden ook expliciet toestemming gevraagd om foto’s die tijdens verenigingsactiviteiten worden gemaakt te mogen gebruiken voor verslaglegging en promotionele activiteiten van de vereniging. De foto’s worden niet aan derden verstrekt. Leden kunnen deze toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen naar de secretaris.
Wij bewaren geen bijzondere persoonsgegevens.
Wij geven standaard persoonsgegevens van (competitie spelende) leden door aan Sportlink. Met Sportlink hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Op ons inschrijfformulier wordt verwezen naar deze privacy regeling. Deze regeling hangt in het clubgebouw, deze regeling staat ook op de website en kan op verzoek worden toegezonden via de mail.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Geheimhoudingsverklaring

Alle medewerkers die uit hoofde van hun functie bij de vereniging beschikken over één of meer persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

BSC Knights gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

Overig

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijk: Het Bestuur
E-mail: [email protected]

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Downloaden